fan Aurum Friesenpferdezucht

  Ursi Alig, Obersaxen, Schweiz                                                                   

Gallery

Dukke fan de Moerdiel (Nykle x Ygram) gestorben 11.10.2019, mit auf den Bildern: Hinke van de Haedammen (Onne x Pieter) gestorben 2017

Kobbe fan`e Grupstal (Lolke x Sierk)

Stella fan`e Grupstal (Sape x Doeke)

Zavannah Stella fan Aurum (Norbert x Sape)

Sinne fan Synaeda (Pier x Tsjerk)

Beryll Kobbe fan Aurum (Tsjalle x Lolke)

Farrokh fan Aurum (Nane x Sape)

Ginaya Sinne fan Aurum (Wylster x Pier)

Iyaya Uraja fan Aurum (Julius x Tsjalle)

Gotthard fan Aurum (Jehannes x Sape)

Joanis fan Au(rum) (Wylster x Pier)


Dukke fan de Moerdiel und Hinke van de Haedammen

Stella fan`e Grupstal

Uraja Kobbe fan`e Grupstal

Zavannah Stella fan Aurum

Sinne fan Synaeda

Beryll Kobbe fan Aurum

Farrokh fan Aurum

Ginaya Sinne fan Aurum

Iyaya Uraja fan Aurum

Gotthard fan Aurum

Joanis fan Au (rum)