top of page

Gallery

Dukke fan de Moerdiel (Nykle x Ygram) gestorben 11.10.2019, mit auf den Bildern: Hinke van de Haedammen (Onne x Pieter) gestorben 2017

Kobbe fan`e Grupstal (Lolke x Sierk)

Stella fan`e Grupstal (Sape x Doeke)

Zavannah Stella fan Aurum (Norbert x Sape)

Sinne fan Synaeda (Pier x Tsjerk)

Beryll Kobbe fan Aurum (Tsjalle x Lolke)

Farrokh fan Aurum (Nane x Sape)

Ginaya Sinne fan Aurum (Wylster x Pier)

Iyaya Uraja fan Aurum (Julius x Tsjalle)

Gotthard fan Aurum (Jehannes x Sape)

Joanis fan Au(rum) (Wylster x Pier)

Noakin fan Aurun (Jehannes x Norbert)

Ophreya Sinne fan Aurun


Dukke fan de Moerdiel und Hinke van de Haedammen

Stella fan`e Grupstal

Uraja Kobbe fan`e Grupstal

Zavannah Stella fan Aurum

Sinne fan Synaeda

Beryll Kobbe fan Aurum

Farrokh fan Aurum

Ginaya Sinne fan Aurum

Iyaya Uraja fan Aurum

Gotthard fan Aurum

Joanis fan Au (rum)

Ophreya Sinne fan Aurun


1. Foto by Ingrid TruijensNoakin fan Aurun
bottom of page